Se helheten – identifiera vad som behövs – prioritera var man börjar.

Människor står inför många utmaningar och möjligheter i organisationer och inser potentialen för att förbättra det nuvarande läget, men de är osäkra eller oförmögna att komma överens om hur och var man ska börja och vad man ska göra för att gå vidare.

De behöver ett enkelt sätt att bygga en gemensam förståelse för vad som händer i deras organisation, och vad som behöver göras, så att de på ett effektivt och hållbart sätt kan agera på de hinder och möjligheter de står inför.

“The Common Sense Framework” - Ramverket för sunt förnuft - (CSF) målar en helhetsbild av vad man ska tänka på för att bygga och vidmakthålla organisationer där BÅDE människor och organisationen kan frodas, och föreslår specifika metoder och verktyg som kan vara nyttiga för att komma dit.

Via 10 grundläggande principer som gäller lika mycket för enskilda grupper som för organisationen som helhet, kan man utveckla organisationer som är:

  • fokuserade på värde – människors insatser är inriktade på att skapa värde för organisationen, dess medlemmar, kunder och andra intressenter.
  • produktiva – organisationen identifierar, utvecklar och levererar på ett ändamålsenligt sätt de nödvändiga produkter och tjänster som krävs för att uppnå sitt syfte.
  • anpassningsbara – människor kan på ett effektivt sätt identifiera och svara på organisatoriska behov och förändrade sammanhang (både kortsiktigt och långsiktigt).
  • motståndskraftiga – organisationen och dess medlemmar kan vid behov stå emot motgångar och osäkerhet.
  • ömsesidig – organisationen och dess medlemmar delar en ömsesidighet där organisationen är engagerad i utvecklingen, välbefinnandet och framgången för sina medlemmar, och vice versa.