Flera kretsar (avdelningar, team eller projekt) i en organisation som har en gemensam (eller liknande) primär drivkraft och struktur kan dela lärande tvärs funktionella domäner, ensa åtgärder och fatta beslut på hög nivå (t.ex övergripande strategi).

Att skapa en fraktal organisation kan göra det möjligt för ett stort nätverk att snabbt agera på en föränderlig omvärld.

Om det behövs kan mönstret upprepas för att koppla ihop flera fraktala organisationer till en.

Fraktal organisation

Förutsättningar

En fraktal organisation kan bildas antingen av flera (o-)beroende organisationer som delar en gemensam (primär) drivkraft, eller av flera grenar, avdelningar, eller projekt inom en större organisation.

Dessa kretsar (dvs organisationer, grenar, avdelningar eller projekt) måste dela åtminstone några — och typiskt de flesta — funktionella domäner (t.ex. redovisning, produkthantering, eller utveckling).

Nivåer

En fraktal organisation har minst tre nivåer:

  • första nivån: kretsar (dvs organisationer, grenar, avdelningar eller projekt)
  • andra nivån: funktionsspecifika delegatscirklar för att dela lärande och för att ingå och förädla överenskommelser på uppdrag av funktionsspecifika domäner
  • tredje nivå: en tvärfunktionell delegatscirkel för att ingå och förädla överenskommelser som respons på drivkrafter som påverkar de övergripande organisatoriska kretsarna

Att bilda en fraktal organisation

  1. Bilda den andra nivån: I varje organisatorisk krets bestämmer medlemmarna i varje gemensam (och betydande) funktionell domän vem av dem kommer att representera dem i en funktionsspecifik delegatscirkel, där de delar kunskap och lärande, och gemensamt ingår och förädlar överenskommelser. Representanter väljs för en begränsad tid (varefter ett nytt val görs).
  2. Bilda den tredje nivån: andra nivåns delegatscirklar väljer var och en varsin delegat till en tvärfunktionell delegatscirkel.

Påverkan på organisationen

Varje organisatorisk krets:

  • får tillgång till en mängd erfarenheter, visdom och färdigheter för att öka verkan, effektivitet och innovation.
  • kan dela resurser, infrastruktur och erfarenhet med andra organisatoriska kretsar beroende på kapacitet och behov

Den andra och tredje nivån kan:

  • prova beslut i flera instanser av funktionsspecifika domäner samtidigt vilket ger utförlig återkoppling och snabbt lärande
  • organisera, ensa och styra hela systemet och samtidigt bibehålla autonomi hos, och medverkan av, de enskilda organisatoriska kretsarna