Frigör individer och team så att de kan skapa värde så självständigt som möjligt. Då kan värde levereras snabbt och man undviker onödiga beroenden.

Viktiga möster för att hjälpa till att uppnå detta är:

  • Förtydliga och utveckla domäner – När människor förstår sina egna och andras ansvarsområden förstår de också vad som förväntas av dem och var de är beroende av andra.
  • Flödesorientera arbete – Om personer och team undviker att starta arbete innan det finns kapacitet så elimineras överbelastning och produktiviteten ökar.
  • Delegera påverkan – Att fördela arbete tillsammans med makten att bestämma inom ramen för det arbetet frigör människor att skapa värde och tar bort onödiga beroenden.
  • Roll – Att delegera autonomi till en individ att besluta och agera inom tydligt definierade begränsningar, frigör individer att skapa värde och gör det möjligt för dem som delegerar att behålla precis så mycket inflytande som är nödvändigt.
  • Cirkel – Att delegera autonomi till ett team för att organisera och styra sig själva inom tydligt definierade begränsningar, frigör teamet att skapa värde och gör det möjligt för dem som delegerar denna auktoritet att behålla precis så mycket inflytande som är nödvändigt.
  • Förtydliga och utveckla strategi – När ett team eller en individ i en roll utvecklar en strategi för hur de ska skapa värde, som har överenskommits med relevanta intressenter, stöder det autonomi och bygger förtroende.
  • Utvecklingsplan - Att samarbeta med relevanta intressenter för att ta fram en plan för förbättring hjälper team och personer som innehar en roll att utveckla sin skicklighet och kompetens och bygger också förtroende mellan alla berörda.
  • Ensa flödet – Att flytta beslutsfattande till där värde skapas och samtidigt behålla inflytandet från berörda intressenter stöttar flödet av värde och eliminerar onödiga beroenden och förseningar.