Sociokrati 3.0 bygger på sju grundläggande principer som möjliggör socokratisk och agil samverkan. Eftersom de sju principerna återspeglas i alla mönster, är det viktigt att förstå dessa principer för att införa, och av största vikt när man anpassar, mönster från Sociokrati 3.0.

Att utöva Sociokrati 3.0 hjälper människor att uppskatta det fundamentala värde som dessa principer ger – både för individer och organisationer – och stödjer deras integration i organisationskulturen.

De Sju Principerna

Principen om ändamålsenlighet:

Lägg endast tid på sådant som leder närmare organisationens övergripande mål, så att den begränsade tid, energi och resurs som finns tillgänglig används på bästa sätt.

Principen om samtycke:

Ta upp, undersök och lös upp invändningar mot beslut och åtgärder så att risken för oönskade konsekvenser minskar och eventuella värdefulla sätt att förbättra kan upptäckas.

Principen om empiri:

Pröva alla antaganden du är beroende av genom experiment och kontinuerlig revidering så att du lär dig snabbt, förstår och kan navigera så ändamålsenligt som möjligt.

Principen om ständig förbättring:

Granska regelbundet utfallet av det du gör, och gör sedan stegvisa förbättringar av vad du gör och hur du gör det baserat på vad du lär dig så att du kan anpassa dig till förändringar när det behövs, och upprätthålla eller förbättra ändamålsenligheten över tid.

Principen om likvärdighet:

Engagera människor i att fatta och förfina beslut som påverkar dem så att du ökar engagemanget och ansvarstagandet, och utnyttjar den distribuerade intelligensen för att uppnå och utveckla dina mål.

Principen om öppenhet:

Anteckna all information som är värdefull för organisationen och gör den tillgänglig för alla i organisationen, såvida det inte finns någon speciell anledning till sekretess så att alla har den information de behöver för att förstå hur man gör sitt arbete på ett sätt som så ändamålsenligt som möjligt bidrar helheten.

Principen om ansvarighet:

Agera när något behövs, gör vad du överenskommit och axla din del av ansvaret för organisationens framgång så att det som behöver göras blir gjort, ingenting förbises och alla gör vad de kan för att bidra till organisationens ändamålsmässighet och integritet.