En domän är ett tydligt avskiljt område av inflytande, aktivitet och beslutsfattande inom en organisation.

För att bättre utnyttja den begränsade mängd tid, energi och resurser som finns, fördela arbetetet mellan personer i organisationen genom att skapa roller eller forma team, enheter eller avdelningar. Samtidigt kommer dom att, explicit eller implicit, definiera domäner - distinkta områden med ansvar och självbestämmande. Alla domäner existerar inom den övergripande domänen för en organisation och kan överlappa och/eller vara helt inneslutna inom andra domäner.

Domäner kan överlappa och/eller vara helt inneslutna inuti andra domäner

Varje roll eller grupps syfte är att bidra till det övergripande syftet med organisationen genom att ta hand om ett specifikt organisatoriskt behov. Otillräckligt definierade domäner leder typiskt till att intressenter har olika antaganden om ansvarsområden och autonomi. Som en följd av detta uppstår brister i både samarbete och arbetsfördelning på grund av att man missar beroenden, gör dubbelt arbete eller att inget arbete utförs alls.

Förtydliga och utveckla domäner gör kontraktet mellan delegatorn (som delegerar ansvar för en domän) och delegaten (den som domänen är delegerad till) uttrycklig, vilket gör det möjligt för alla att lära sig vad som fungerar och vad som inte fungerar, och att förstå vem som är ansvarig för vad. En tydlig domänbeskrivning med en rimlig detaljrikedom är en nödvändig förutsättning för att människor framgångsrikt ska kunna utvärdera och kontinuerligt förbättra sitt arbete.

Utvärdera och utveckla domäner regelbundet

Människors förståelse för sin organisation är alltid begränsad och miljön förändras alltid. Därför är det viktigt att delegatorn, delegaten och andra relevanta intressenter regelbundet tar sig tid att utvärdera och utveckla både utformningen av domänen och hur människor ansvarar för den allt eftersom deras förståelse av domänen fördjupas.

Människor kan ansvara för en domän på ett bra sätt på det sätt som domänen är utformad, men utformningen av den kan vara primitiv eller bristfällig. Å andra sidan, även om utformningen av en domän är dålig i den första iterationen, genom denna process kommer den att förbättras med tiden.

Delegerat ansvar för domäner

Delegation är utdelandet av befogenheter från en part (_delegatorn) till en annan (delegaten) för att ansvara för en domän (dvs. att göra vissa saker och / eller att fatta vissa beslut), för vilka delegatorn behåller det övergripande redovisningsansvaret._

Ansvaret för domäner är delegerat till grupper eller individer, som sedan agerar inom de definierade avgränsningarna avseende självständighet och påverkan.

När en domän delegeras till en grupp människor blir de ett team, när det delegeras till en individ blir den en rollinnehavare.

Delegaten(erna) kan göra det som de tror kommer att hjälpa dem att uppnå sitt syfte, om det inte är utanför domänen för organisationen, explicit förbjudet, de bryter mot någon annans (explicita) domän, eller hindrar andra människor att bidra till organisationen på något annat sätt.

Obs: Saker som är förbjudna inkluderar uttryckliga begränsningar som anges i domänbeskrivningen, andra överenskommelser delegaten(s) måste hålla, såväl som rättsliga och regulatoriska krav.

Delegatorn har fortfarande den övergripande ansvarigheten för domänen, allokerar resurser och definierar ofta:

  • organisatoriska behov domänen är utformad för att agera på
  • huvudsakligt ansvar (viktiga resultat och leverabler, eventuella kritiska risker att hantera, annat viktigt arbete och vilket beslutsfattande som delegerats)
  • begränsningar i autonomi och inflytande för dem som domänen är delegerad till (delegaterna), vanligtvis i förhållande till organisationen själv (beroenden, delegatorns medverkan, rapportering etc.)

Drivkrafter och domäner

Det är också möjligt att förstå en domän i förhållande till organisatoriska drivkrafter:

  • domänens primära drivkraft - den huvudsakliga drivkraften delegaten/delegaterna svarar på
  • den uppsättning av sekundära, underliggande, drivkrafter organisationen kan dra nytta av att ta itu med samtidigt som man agerar på den primära drivkraften, vilket inkluderar:
    • nyckelansvar (alla drivkrafter som följer direkt från domänens primära drivkraft)
    • beroenden och externa begränsningar (drivkrafter relaterade till andra domäner eller till miljön utanför organisationen) som begränsar delegaternas autonomi