Ansvara för (v.)
att ta på sig att göra någonting.
Ansvarighet (princip)
Agera när något behövs, gör vad du överenskommit och axla din del av ansvaret för organisationens framgång så att det som behöver göras blir gjort, ingenting förbises och alla gör vad de kan för att bidra till organisationens ändamålsmässighet och integritet.
Avsett utfall
Det förväntade utfallet av en överenskommelse, ett projekt, en åtgärd eller strategi.
Behov
Avsaknad av något som önskas eller anses nödvändigt (ett krav).
Cirkel
Ett självstyrande och halv-autonomt team av likvärdiga personer som samarbetar för att hantera en domän.
Delegat
En individ eller grupp som tar ansvar för en domän som delegeras till dem, genom att bli rollinnehavare eller ett team.
Delegator
En individ eller grupp som delegerar ansvarigheten för en domän till andra.
Delegering
Utdelandet av befogenheter från en part (delegatorn) till en annan (delegaten) för att ansvara för en domän (dvs. att göra vissa saker och / eller att fatta vissa beslut), för vilka delegatorn behåller det övergripande redovisningsansvaret.
Domän
Ett tydligt avskiljt område av inflytande, aktivitet och beslutsfattande inom en organisation.
Drivkraft
En persons eller grupps motiv för att agera på en specifik situation.
Empiri (princip)
Pröva alla antaganden du är beroende av genom experiment och kontinuerlig revidering så att du lär dig snabbt, förstår och kan navigera så ändamålsenligt som möjligt.
Ensning
Processen att ensa alla delar av en organisation i linje med organisationens mål.
Förädla (v.)
att utveckla gradvis.
Halv-autonomi
Människors självständighet att själva bestämma hur man skapar värde, inom ramen för begränsningarna i deras domän, och genom invändningar från delegatorn, representanter eller andra.
Hjälpande team
Ett team av likvärdiga personer med mandat att agera på en specifik uppsättning krav.
Huvudansvar
Väsentligt arbete och beslutsfattande som krävs inom ramen för en domän.
Incheckning
Ett kort yppande om vad som är aktuellt för dig och hur du känner dig, något som visar dina tankar, känslor, distraktioner eller behov.
Invändning
Ett argument som rör en (föreslagen) överenskommelse, åtgärd eller beslut och som visar på oavsiktliga konsekvenser som borde undvikas eller värdefulla förbättringar.
Komplex
En miljö där man inte vet vad man inte vet, orsak och verkan kan bara förstås i efterhand och åtgärder leder till oförutsägbara förändringar. [Snowden och Boone]
Krets
Ett team (t.ex. en cirkel, team, avdelning, gren, projekt eller organisation) som delegerar befogenhet till en representant för att agera på deras vägnar i andra team eller organisationer.
Leverabel
En produkt, tjänst, komponent eller material som tillhandahålls som respons på en organisatorisk drivkraft.
Likvärdighet (princip)
Engagera människor i att fatta och förfina beslut som påverkar dem så att du ökar engagemanget och ansvarstagandet, och utnyttjar den distribuerade intelligensen för att uppnå och utveckla dina mål.
Loggbok
Ett (digitalt) system för att lagra all information som är relevant för att driva en organisation.
Metrik
Ett kvantifierbart mått som används för att spåra och bedöma framsteg, utvärdera utfall och bestämma framgång
Mål
Ett (specifikt) resultat som en person eller grupp eller organisation vill uppnå, en målsättning eller ambition.
Mönster
En process, teknik eller riktlinje som fungerar som en mall för att framgångsrikt agera på en viss typ av utmaning eller möjlighet.
Operativ planeringslista
En synlig lista över (typiskt prioriterade eller ordnade) oavslutade arbetsmoment (leverabler).
Operativ verksamhet
Att organisera, planera och utföra de dagliga aktiviteterna inom de begränsningar som definierats genom strukturell styrning.
Organisation
En grupp människor som samarbetar mot en delad drivkraft (eller mål). Ofta delas en organisation upp i flera grupper.
Organisatorisk drivkraft
En drivkraft är en persons eller grupps motiv till att agera på en specifik situation. En drivkraft anses vara en organisatorisk drivkraft om en respons på den skulle hjälpa organisationen att generera värde, minska spill och slöseri eller undvika oönskade konsekvenser.
Oro
Ett antagande – eller en åsikt – om att göra något (även i avsaknad av invändningar) skulle kunna stå i vägen för en (mer) ändamålsenlig respons på en organisatorisk drivkraft.
Planeringslista
En lista av (ofta prioriterade, ordnade) oavslutade uppgifter (leverabler eller drivkrafter) som behöver åtgärdas.
Planeringslista för strukturell styrning
En synlig, prioriterad lista över ärenden (drivkrafter) som är kopplade till att styra en domän och kräver åtgärder.
Primär drivkraft
Den primära drivkraften för en domän är den huvudsakliga drivkraften som de personer som ansvarar för den domänen agerar på.
Princip
En grundläggande idé eller regel som styr beteendet, eller förklarar eller styr hur något händer eller fungerar.
Roll
En domän som delegeras till en person som då blir rollinnehavare.
Rollinnehavare
En person som tar ansvar för en roll.
Samordning
Processen att göra det möjligt för individer eller team att samarbeta effektivt mellan olika domäner för att uppnå gemensamma mål.
Samtycke (princip)
Ta upp, undersök och lös upp invändningar mot beslut och åtgärder så att risken för oönskade konsekvenser minskar och eventuella värdefulla sätt att förbättra kan upptäckas.
Självorganisering
Alla aktiviteter eller processer genom vilka människor organiserar arbete. Självorganisering sker inom begränsningarna av ett område, men utan direkt inflytande av externa agenter. I varje organisation eller grupp samexisterar självorganisation med externt inflytande (t.ex. externa invändningar eller styrningsbeslut som påverkar domänen).
Självstyre
Människor som själva fattar beslut om den strukturella styrning inom en domän.
Social teknologi
Social teknologi är varje process, teknik, metod, skicklighet eller annat tillvägagångssätt som människor kan använda för att påverka sociala system – organisationer, samhällen, samhällen etc. — för att stödja uppnåendet av gemensamma mål och vägleda meningsfullt samspel och utbyte.
Sociocratic Circle-Organisation Method (SCM)
En jämlik styrningsmetod för organisationer baserade på ett sociokratiskt tänkesätt som Gerard Endenburg utvecklat i Nederländerna.
Sociokrati
En strategi för att samorganisera där människor som påverkas av beslut kan påverka dem då det finns skäl att göra det.
Spill
Allt som är onödigt för — eller står i vägen för — en (mer) effektiv respons på en drivkraft.
Spänning
En personlig upplevelse: ett symptom av dissonans mellan en persons uppfattning om en situation och dennes förväntningar (eller preferenser).
Strategi
Ett angreppssätt på hög nivå för hur människor skapar värde för att framgångsrikt kunna vara ansvarig för en domän.
Strukturell styrning
Processen att fastställa mål och fatta och förädla beslut som vägleder människor mot att uppnå dessa mål.
Ständig förbättring (princip)
Granska regelbundet utfallet av det du gör, och gör sedan stegvisa förbättringar av vad du gör och hur du gör det baserat på vad du lär dig så att du kan anpassa dig till förändringar när det behövs, och upprätthålla eller förbättra ändamålsenligheten över tid.
Syskondomän
Två syskondomäner finns inom samma omedelbara överdomän och kan vara överlappande.
Team
En grupp människor som samarbetar mot en gemensam drivkraft (eller mål). Vanligtvis är ett team en del av en organisation, eller så bildas det som ett samarbete mellan flera organisationer.
Tidsbox
En bestämd tidsperiod fokuserad på en specifik aktivitet (som inte nödvändigtvis hinner blir klar inom tidsperioden).
Underdomän
En domän som är helt innesluten inom en annan domän.
Underliggande drivkraft
En underliggande drivkraft uppstår som en konsekvens av att agera på en annan drivkraft (den överliggande drivkraften) och är nödvändig för att på ett ändamålsenligt sätt kunna svara på den överliggande drivkraften.
Valda värderingar
En uppsättning principer ett team (eller en organisation) har valt att kollektivt anta för att vägleda deras beteende i samband med deras samarbete.
Värde
Vikt, värde, nytta eller användbarhet av något i förhållande till en drivkraft. Se också "värderingar".
Värdeflöde
Leverabler som rör sig genom en organisation mot kunder eller andra intressenter.
Värderingar
Värderade principer som styr beteende. Icke att förväxla med "värde" i samband med en drivkraft.
Ändamålsenlighet (princip)
Lägg endast tid på sådant som leder närmare organisationens övergripande mål, så att den begränsade tid, energi och resurs som finns tillgänglig används på bästa sätt.
Öppen domän
En domän som hanteras av en rad personer som har bjudits in att bidra när de kan.
Öppenhet (princip)
Anteckna all information som är värdefull för organisationen och gör den tillgänglig för alla i organisationen, såvida det inte finns någon speciell anledning till sekretess så att alla har den information de behöver för att förstå hur man gör sitt arbete på ett sätt som så ändamålsenligt som möjligt bidrar helheten.
Överdomän
En domän som helt omsluter en annan domän.
Överenskommelse
En överenskommen inriktning, process, förhållningssätt eller policy som skapats för att vägleda värdeflödet.
Överliggande drivkraft
se underliggande drivkraft.